สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

เวทีติดตามครือข่ายพัฒนาสังคมระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๗

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

         

         กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐  จัดเวทีติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๗ เพื่อสร้างให้เกิดระบบเครือข่ายตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเชื่อมโยงการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม รวม ๑๐๓ อำเภอ ๘ จังหวัด จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีนายสุเมษ สายสูง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาท ณ โรงแรมเมอร์เคียว ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
         ความสำคัญประการต่อมามีสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายกลุ่มจังหวัดได้นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมจากการแบ่งกลุ่มจังหวัด เสนอประเด็นปัญหาที่โดดเด่น แล้วคัดเลือกภายในกลุ่ม เพื่อนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละจังหวัด พอสรุปประเด็นเนื้อหาได้ดังนี้

๑)     จังหวัดเชียงใหม่นายประกิจ เสาร์แก้ว : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เรื่องการจัดตั้งค่ายมวย “ป.กิจพันนา” เพื่อฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักสัมมาคารวะ สร้างรายได้ส่งเสริมการศึกษา ฯลฯ

๒)     จังหวัดเชียงรายนางสุภาพ จันแปงเงิน : ประธานกลุ่มแม่บ้านจิตอาสา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน เรื่องการรณรงค์ ลด ละ เลิก ปัญหายาเสพติด  ภายในเขตพื้นที่ตำบลแม่เงิน มีเครือข่ายจิตอาสาครอบคลุมทุกหมู่บ้านจากผลที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน “กลุ่มจิตอาสา” ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จังหวัด และเข้าชิงในระดับประเทศ

๓)     จังหวัดน่านนายเทิดศักดิ์ สารผัด : ประธานชมรมผู้พิการอำเภอนาน้อย ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย รวมกลุ่ม     ประกอบอาชีพผู้พิการสร้างรายได้ครัวเรือนและการเข้าถึงการจัดสวัสดิการของภาครัฐ

 ๔)     จังหวัดลำพูนนายกมล กล้าหงส์ ประธานโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง  บริหารจัดการดูแลผืนป่า พัฒนาแหล่งน้ำ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างรายได้ภายในชุมชน จัดตั้งกองทุนรักษาป่า

๕)     จังหวัดลำปางว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร สมคิด ผู้แทนประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มี ๑๗ หมู่บ้านสมาชิก ๑๖๙๗ คน มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ๒,๓๔๔,๐๗๐.๙๓ บาท

๖)      จังหวัดพะเยานายณรงค์ฤทธิ์  วิชา  ประธานกรรมการรกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านปิน อำเภอ     ดอกคำใต้ จัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดตั้งสมัชชาชุมชนด้านการจัดสวัสดิการการดูแลสุขภาพ สนับสนุนโดย สปสช. ในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๗)    จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสายทอง  จันทร์เติม : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน การทำเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมชนมีรายได้ สุขภาพดี

๘)     จังหวัดแพร่นายภูเบศ จิตรจริง สภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ สวัสดิการชุมชนต้องรวมถึง  การสวัสดิการสังคมทางด้านการศึกษา สุขภาพ นันทนาการ ความยุติธรรม สุดท้ายคือ “ครอบครัวอบอุ่น”

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคม ๑๐๓ อำเภอ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่างล้วนมีศักยภาพ คุณภาพ ล้วนมีดี แตกต่างพื้นที่กันไป แต่ทั้งหมดทั้งมวลจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สังคมสวัสดิการถ้วนหน้า “ครอบครัวอบอุ่น สังคมมีสุข ประเทศชาติมั่นคง” ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ อันใกล้นี้


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai