สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

เปิดเวทีสร้างกิจกรรม ผู้สูง

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5

มอบรัก ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอา

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู

สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว(3พ.

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

Social Lab Social Smart city แพร่ (2พ.ค62)

เวทีติดตามครือข่ายพัฒนาสังคมระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๗

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

         

         กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐  จัดเวทีติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๗ เพื่อสร้างให้เกิดระบบเครือข่ายตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเชื่อมโยงการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม รวม ๑๐๓ อำเภอ ๘ จังหวัด จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีนายสุเมษ สายสูง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาท ณ โรงแรมเมอร์เคียว ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
         ความสำคัญประการต่อมามีสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายกลุ่มจังหวัดได้นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมจากการแบ่งกลุ่มจังหวัด เสนอประเด็นปัญหาที่โดดเด่น แล้วคัดเลือกภายในกลุ่ม เพื่อนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละจังหวัด พอสรุปประเด็นเนื้อหาได้ดังนี้

๑)     จังหวัดเชียงใหม่นายประกิจ เสาร์แก้ว : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เรื่องการจัดตั้งค่ายมวย “ป.กิจพันนา” เพื่อฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักสัมมาคารวะ สร้างรายได้ส่งเสริมการศึกษา ฯลฯ

๒)     จังหวัดเชียงรายนางสุภาพ จันแปงเงิน : ประธานกลุ่มแม่บ้านจิตอาสา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน เรื่องการรณรงค์ ลด ละ เลิก ปัญหายาเสพติด  ภายในเขตพื้นที่ตำบลแม่เงิน มีเครือข่ายจิตอาสาครอบคลุมทุกหมู่บ้านจากผลที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน “กลุ่มจิตอาสา” ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จังหวัด และเข้าชิงในระดับประเทศ

๓)     จังหวัดน่านนายเทิดศักดิ์ สารผัด : ประธานชมรมผู้พิการอำเภอนาน้อย ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย รวมกลุ่ม     ประกอบอาชีพผู้พิการสร้างรายได้ครัวเรือนและการเข้าถึงการจัดสวัสดิการของภาครัฐ

 ๔)     จังหวัดลำพูนนายกมล กล้าหงส์ ประธานโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง  บริหารจัดการดูแลผืนป่า พัฒนาแหล่งน้ำ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างรายได้ภายในชุมชน จัดตั้งกองทุนรักษาป่า

๕)     จังหวัดลำปางว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร สมคิด ผู้แทนประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ มี ๑๗ หมู่บ้านสมาชิก ๑๖๙๗ คน มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ๒,๓๔๔,๐๗๐.๙๓ บาท

๖)      จังหวัดพะเยานายณรงค์ฤทธิ์  วิชา  ประธานกรรมการรกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านปิน อำเภอ     ดอกคำใต้ จัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดตั้งสมัชชาชุมชนด้านการจัดสวัสดิการการดูแลสุขภาพ สนับสนุนโดย สปสช. ในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๗)    จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสายทอง  จันทร์เติม : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน การทำเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมชนมีรายได้ สุขภาพดี

๘)     จังหวัดแพร่นายภูเบศ จิตรจริง สภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ สวัสดิการชุมชนต้องรวมถึง  การสวัสดิการสังคมทางด้านการศึกษา สุขภาพ นันทนาการ ความยุติธรรม สุดท้ายคือ “ครอบครัวอบอุ่น”

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคม ๑๐๓ อำเภอ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่างล้วนมีศักยภาพ คุณภาพ ล้วนมีดี แตกต่างพื้นที่กันไป แต่ทั้งหมดทั้งมวลจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สังคมสวัสดิการถ้วนหน้า “ครอบครัวอบอุ่น สังคมมีสุข ประเทศชาติมั่นคง” ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ อันใกล้นี้


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai