สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

กองทุนละลาย

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

 

กองทุนละลาย

เป็นโครงการกองทุนละลายเป็นโครงที่เกิดจากคนในชุมชนได้พิจารณาเป็นว่า ชุมชนควรจะมีกองทุนประเภทหนึ่งไว้ สำหรับการใช้จ่ายอย่างคล่องตัวในยามฉุกเฉิน ไม่มีกฎระเบียบที่ยุ่งยาก เมื่อนำไปใช้แล้วไม่ต้องใช้คืนเป็นตัวเงิน โดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่าย คือ จะต้องเป็นสิ่งจำเป็นของชุมชน หรือหากเป็นความเดือนร้อนของตัวบุคคลหรือครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือการเจ็บป่วย การจ่ายคืนดอกเบี้ยและการใช้เงินต้น จะเป็นไปในลักษณะการทำงานทดแทนในชุมชน เช่น การทำแนวกันไฟ การเฝ้าระวังภัย การพัฒนาชุมชน เป็นต้น

การได้มาของเงินกองทุน ได้มาจากการจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากป่าชุมชน ได้แก่ น้ำผึ้ง หากเก็บไปจำหน่ายจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ ๓๐ สำหรับผลผลิตอื่นๆ เช่น หวาย หน่อไม้ ชา ฯลฯ จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน ร้อยละ ๑๐ และสุดท้าย คือ ค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของนายชัยประเสริฐ โพคะ ที่ได้รับเป็นรายเดือน จะนำเข้าสมทบร้อยละ ๑๐ ต่อเดือน การดำเนินงานโครงการนี้ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ขณะนี้มีเงินกองทุนอยู่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนละลาย พบว่า คนในชุมชนได้มีความรู้สึกว่าตนร่วมเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการพัฒนา และมีผลประโยชน์ร่วม ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีจุดร่วมที่เหมือนกัน และสิ่งสำคัญเป็นการบ่มเพาะนิสัยจิตอาสาให้แก่เด็ก ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในชุมชนประมาณ ๖๐ คน ในการรักถิ่นฐานชาติพันธุ์ของตนเอง

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai