สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

ศูนย์เรียนรู้”ข่วงผญ๋าล้านนาไทย”

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

            


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
           สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและ การจัดสวัสดิการสังคมและใช้ชื่อภายใต้บริบทพื้นที่ ภายเหนือตอนบน 8 จังหวัด ว่า “ ข่วงผญ๋าล้านนาไทย ” ซึ่ง “ข่วง ”หมายถึง ลานหรือพื้นที่ “ ผญ๋า ” หมายถึงความรู้ ปัญญา และคำว่า “ล้านนา”หมายถึง ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนั้น “ข่วงผญ๋าล้านนา” หมายถึง ลานหรือพื้นที่แสดงปัญญาความรู้ ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม และเพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย   ทั้งภายในและภายนอก ภายในคือ ภายในหน่วยงาน พม. และหน่วยงานภายนอกคือ แกนนำภาคีเครือข่ายประชาชนทั่วไป

         การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ หรือข่วงผญ๋าล้านนาไทย ของ สสว.10 เนื่องด้วยบริบทพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 จังหวัดมีชุมชนบนพื้นที่สูง อาศัยอยู่จำนวนทั้งสิ้น 898,659 คนจัดเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่น ในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม การตกแต่งภายในศูนย์แห่งนี้ จึงมุ่งจัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบนพื้นที่สูง และสอดคล้องกับความเป็นวิถีล้านนา

              การจัดกิจกรรมแสดงภายในศูนย์เรียนรู้ ของสสว.10 มีองค์ประกอบดังนี้

1. แหล่งเรียนรู้ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ในแต่ละด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ห้องสมุดให้บริการทางวิชาการ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ
2. การถ่ายทอดความรู้ จัดแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย องค์ความรู้ต่างๆด้านงานพัฒนาสังคม ฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในแต่ละเรื่อง แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดแสดงในรูปแบบของบูทนิทรรศการ  มีข้อมูลประกอบพร้อมสื่อมันติมิเดีย และเพื่อให้การดำเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ภายในยังมีพื้นที่สำหรับจัดเสวนา ที่จะนำผู้รู้ในแต่ละเรื่องที่นำมาจัดแสดงไว้ ณ ที่นี้ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังตัวอย่างเช่น อัตลักษณ์ ทางเลือกโรงเรียน ชุมชน บ้านมอวาคี เป็นการเสนอรูปแบบ ของการจัดศึกษาด้วยตนเอง ผสมผสาน หลักสูตรแกนกลางของรัฐเข้ากับวิถีประเพณีท้องถิ่น   จนกลายเป็นห้องเรียนสองวัฒนธรรม หรือกองทุนละลายเสนอเรื่องราวของคนกับป่า ที่อยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่การจัดสวัสดิการให้กับคนและป่า อย่างสมดุลและอีกหลายๆเรื่องที่จะมีคนต้นแบบหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ สามารถมาถ่ายทอดเรื่องราวได้และกรณีผู้รับบริการต้องการรู้    ที่ลึกซึ้งละเอียดมากไปกว่านั้นก็สามารถเข้าไปศึกษาในพื้นที่จริงของเรื่องนั้นๆได้ พื้นที่เหล่านั้นก็คือศูนย์สาธิต ที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ดังนั้นศูนย์เรียนรู้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
จัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้กับบริบทของแต่ละพื้นที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=s1Pt_QDomN8


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai