สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ศูนย์เรียนรู้”ครั้งที ๒/๒๕๕๙

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


เชิญร่วมเสวนากับปราช์ญชาวบ้าน บ้านห้วยหินลาดใน ชุมชน คน ผึ้ง ป่า

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai