สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

คนต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

นายสุเมษ สายสูง ผอ.สสว๑๐ ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน


ผู้พิการจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนร่วมเสวนาคนต้นแบบ ณ ศุูนย์เรียนรู้(ข่วงผญ๋ษล้านนาไทย) สำนักงาน สสว ๑๐

           ดูผลงานของคนต้นแบบ


 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตที่ไม่ท้อถอย ของคนพิการ ปฏิภาน อุ่นรือน หรือปิง คนต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ กับคุณค่าของชีวิตให้กับน้องๆจากศูนย์ฟื้นฟูฝึกอาชีพคนพิการหยาดฝน เชียงใหม่
  โดยมีนายสุเมษ  สายสูง ผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ ให้การต้อนรับและให้กำลังใจับน้องๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ ข่วงผญ๋าล้านนาไทย ของ สสว ๑๐ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้ สสว ๑๐

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai