สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา วันที่ 28 มิถุนายน 2560

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมลโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา วันที่ 28 มิถุนายน 2560

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม

กิจกรรม : การเข้าค่ายเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตเป็นผู้ให้ด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยนำโดย ว่าที่ ร.ต. สุรเดช ศรีโพธิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สนง.ฯ ร่วมจัดกิจกรรม การเข้าค่ายเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตเป็นผู้ให้ด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลจุน และคณะกรรมการเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม ตำบลจุน อำเภอจุน และตำบลคู่ขนาน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สุก ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ และตำบลบ้านถ่ำ อำเภอดอกคำใต้ รวม 90 คน โดยดำเนินการในรูปแบบการบรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ โดยมีวิทยากรและวิทยากรกระบวนการจาก นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา นางเพ็ญศรี ไชยขัติน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และนายสมพร ภาวรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลจุน

ในการนี้ นายเทียนชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน เป็นประธานพิธีเปิดมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างเมืองด้วยปัญญา นำพาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ” โดย ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai