สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา บำรุงร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวั

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 4 รายกา

One home เชียงราย(19มี.ค62)

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล

ผู้ว่าพบประชาชน (14มี.ค62)

How to " KM & R to R" ภาษาคน พม. (13มี.ค62)

Thailand Social Expo 2019(13มี.ค62)

รายงานผลการวิจัยในพื้นที่ สสว.๑๐

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

สสว.๑๐ ได้ร่วมประชุมนำเสนอผลการวิจัย ณ โรงแรมบางกอกกอฟล์ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายวิทัศน์ เตชะบุญ) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม นักวิจัย นักวิชาการ และนักวิจัยชุมชน ผู้บริหารและตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากพื้นที่วิจัยของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ แห่ง สรุปผลการวิจัย และเพาเวอร์พ้อยการบรรยายนำเสนอการวิจัยของผลการวิจัยในพื้นที่ สสว.๑๐ ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารสรุปนำเสนอผลการวิจัยในพืนที่สสว.๑๐
๑. งานวิจัยชุดที่ ๑: www.tpso10.m-society.go.th/Research/Repo01.pdf
๒. งานวิขัยชุดที่ ๒: www.tpso10.m-society.go.th/Research/Repo02.pdf
๓. งานวิจัยชุดที่ ๓: www.tpso10.m-society.go.th/Research/Repo03.pdf


เพาเวอร์พ้อยการนำเสนอผลการวิจัย
๑. งานวิจัยชุดที่ ๑: www.tpso10.m-society.go.th/Research/tpso10_01.pptx
๒. งานวิจัยชุดที่ ๑: www.tpso10.m-society.go.th/Research/tpso10_02.pptx
๓. งานวิจัยชุดที่ ๑: www.tpso10.m-society.go.th/Research/tpso10_03.pptx

เอกสารสรุปแจกที่ประชุม: www.tpso10.m-society.go.th/Research/SumRepo.rar

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai