สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมทอ

สภาเด็กและเยาวชน อำเภอสารภี

ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนแผน

เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเตรี

การสรุปผลการประเมินผล การดำ

ครอบครัวเริ่ม ชุมชนร่วมใจ ร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัด

ผู้ว่าพบประชาชน ๕ ก.ย ๖๐

การประชุมเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เองการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดแพร่

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai