สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

เปิดเวทีสร้างกิจกรรม ผู้สูง

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5

มอบรัก ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอา

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู

สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว(3พ.

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

Social Lab Social Smart city แพร่ (2พ.ค62)

ยุทธศาสตร์ และ อำนาจหน้าที่

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ได้กำหนดจุดมุ่งเน้นทางยุทธศาสตร์ไว้ในแต่ละพันธกิจ จำนวน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาองค์กร

๒. การพัฒนาบุคลากร

๓. การบริหารจัดการ วิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์แบบครบวงจร

๔. การพัฒนา ระบบบริหารและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์

๕. การบูรณาการ เชื่อมโยง และแปลงนโยบายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติ ในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่


อำนาจหน้าที่

   ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการมีภารกิจ ๕ ประการ ดังนี้

๑.  พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน

๓.  ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและการจัดทำยุทธศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

๔.  สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการ ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงในพื้นที่   กลุ่มจังหวัด

๕.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai