สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

ยุทธศาสตร์ และ อำนาจหน้าที่

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ได้กำหนดจุดมุ่งเน้นทางยุทธศาสตร์ไว้ในแต่ละพันธกิจ จำนวน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาองค์กร

๒. การพัฒนาบุคลากร

๓. การบริหารจัดการ วิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์แบบครบวงจร

๔. การพัฒนา ระบบบริหารและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์

๕. การบูรณาการ เชื่อมโยง และแปลงนโยบายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติ ในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่


อำนาจหน้าที่

   ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการมีภารกิจ ๕ ประการ ดังนี้

๑.  พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน

๓.  ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและการจัดทำยุทธศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

๔.  สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการ ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงในพื้นที่   กลุ่มจังหวัด

๕.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai