สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

GIS ( 10 ม.ค 62 )

One home พะเยา ( 10 ม.ค 62 )

สักการะพระประชาบดี ( 10 ม.ค 62 )

บรรยายพิเศษนักเรียนทหารเสื

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( 8 ม.

เหยื่อการค้ามนุษย์ ( 8 ม.ค 62 )

คำขวัญวันเด็กปี 62 ( 8 ม.ค 62 )

Happy Work-Life Falance ( 4 มค 62)

เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ:กลไกเสริมสร้างการทำงาน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ นายเสริมศักดิ์ สีสันต์  นายอำเภอเชียงแสนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ (เชียงแสน) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการจัดเวทีเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอเชียงแสนครั้งนี้  อำเภอเชียงแสนมีการจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาสังคมระดับตำบลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ของจำนวนตำบลทั้งหมดในอำเภอเชียงแสนซึ่งเครือข่ายพัฒนาสังคมฯระดับอำเภอจะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เครือข่ายในระดับตำบลหรือระดับอำเภอที่ยังไม่มีความเข้มแข็งให้มีศักยภาพที่จะดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นได้    การจัดเวทีเครือข่ายพัฒนาสังคมฯระดับอำเภอมีวัตถุประสงค์ประการแรกเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาสังคมระดับตำบลในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในอำเภอทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ประะการที่สอง : เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาสังคมฯระดับอำเภอ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบลและระดับอำเภอที่ยังไม่มีความเข้มแข็ง ประการที่สาม : เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาสังคมฯระดับอำเภอ ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาชน แกนนำ ทั้งหมด ๕๐ คน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของอำเภอเชียงแสน นำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายด้วยกันในเชิงบูรณาการรวมทั้งสามารถจัดทำแผนทางด้านสังคมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

…………………………………………………………………….

โดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์

นิติกรชำนาญการ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai