สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ความเสมอภาคระหว่างเพศ

รายงานตัวดำรงตำแหน่ง (11ต.ค61)

รับสมัครผู้แทนไทย

ประชุมติดตามตรวจราชการรอบท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดื

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดื

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดื

สรุปผลการดำเนินการบูรณาการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


ค่านิยมองค์กร ของ  สสว. 10

อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข


วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์


พันธกิจ  (Missions)


พันธกิจประกอบด้วย ภารกิจตามหน้าที่ของ สสว. และภารกิจตามวิสัยทัศน์องค์กรซึ่งพันธกิจนี้ จะเป็นสิ่งที่ สสว.
ถือเป็นกรอบของกระบวนการดำเนินงาน และพันธสัญญาของ สสว. ที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ( ๒๕๕๒-๒๕๕๕) ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

พันธกิจที่ ๑ :   พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พันธกิจที่ ๒ :  สร้าง พัฒนา บริการ และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พันธกิจที่ ๓ :   เสนอแนะ ขับเคลื่อน และแปลงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไปสู่การปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ

ความต้องการของพื้นที่ในการพัฒนาประเทศ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai