สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เขียนโดย ดนุ
PDFพิมพ์อีเมล


ค่านิยมองค์กร ของ  สสว. 10

อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข


วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นสถาบันวิชาการ สนับสนุนภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่


พันธกิจ  (Missions)


พันธกิจประกอบด้วย ภารกิจตามหน้าที่ของ สสว. และภารกิจตามวิสัยทัศน์องค์กรซึ่งพันธกิจนี้ จะเป็นสิ่งที่ สสว.
ถือเป็นกรอบของกระบวนการดำเนินงาน และพันธสัญญาของ สสว. ที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ( ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

พันธกิจที่ ๑ :   บูรณาการงานพัฒนาสังคมเชิงพื้นที่

พันธกิจที่ ๒ :   ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๓ :   ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม

พันธกิจที่ ๔ :  ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม

พันธกิจที่ ๕ : พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai